Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc Patrioty z siedzibą w Olsztynie zwana dalej Fundacją,
ustanowiona przez: Mariusza Kowalskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie dnia 08. 06. 2017 r., repertorium A numer
5620/2017 prowadzonej przez Notariusza Annę Zając i Jacka Zając.
§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.
§ 5.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 6.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Działalność charytatywna oraz działalność związana z rozwojem świadomości społecznonarodowej,
przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
2. Promocja idei pomocy społecznej oraz wspierania rodzin i osób będących w trudnej sytuacji
życiowej, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
3. Rozwijanie postawy patriotycznej poprzez promocję działań charytatywnych i humanitarnych
oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Aktywizacja i wspieranie samorządów dla lepszego i efektywniejszego oraz bardziej
zdynamizowanego rozwoju działalności charytatywnej i humanitarnej a także działalność
wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe
bądź jednostki samorządu terytorialnego,
5. Organizowanie Ośrodków Wsparcia i prowadzenie Biur Poradnictwa dla osób potrzebujących i
bezdomnych oraz tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w tym osób
niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
6. Promocja i organizacja wolontariatu
7. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ogólna działalność na rzecz rodziny,
macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, wspieranie ludzi poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w
codziennym życiu, współpracy i organizowania się,
9. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zajęć
edukacyjnych oraz rekreacyjnych w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin
wieloproblemowych,
10. Aktywizacja zawodowa i wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
promocja zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. Pomoc dla repatriantów, Polonii i Polakom będących zagranicą
12. Wspieranie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, działalność wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i
aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
13. Promowanie solidaryzmu narodowego które wyraża się poprzez zaangażowanie osobiste,
zawodowe i społeczne w realizacji obowiązków wobec własnego narodu
14. Pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym
15. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i
zagranicą
16. Pomoc kombatantom i osobom represjonowanym
17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna,
charytatywna, patriotyczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.
18.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
19.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia
społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia
rodzinnego i profilaktyce społecznej.
§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Utworzenie Ośrodków Wsparcia i tworzenie Biur Poradnictwa dla osób potrzebujących i
bezdomnych oraz Polowych Kuchni Wydawania Posiłków
2. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej,
życiowej,
3. Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia
społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy
społeczne, prowadzenie badań społecznych,
5. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i
innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
6. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Fundacji przez inne osoby i
podmioty,
7. Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez
doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
8. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
9. Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów
pomocy,
10. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów,
spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
11. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów
studyjnych,
12. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek
posiadających zdolność prawną,
14. Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów
konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji,
15. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według
ustalonych przez Fundację kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi
przez Stowarzyszenie,
16. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję
działalności statutowej Fundacji,
17. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego
przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych
18. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego
przekazu oraz masowego komunikowania,
19. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
20. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
21. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, współpracę z
osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
22. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych,
sprzedawanie cegiełek, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie
sponsorów okolicznościowych i stałych,
23. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania
zgodnie ze statutowymi celami Fundacji.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 9.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł złotych oraz środki finansowe,
nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów (w tym w formie pieniężnej i rzeczowej);
b. dotacji i subwencji osób prawnych i środków publicznych;
c. zbiórek publicznych, kampanii, akcji charytatywnych;
d. sponsoringu; nawiązek sądowych;
e. dochodów z majątku fundacji;
f. odsetek bankowych;
g. kredytów, pożyczek.
h. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku
z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 13.
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.
§ 14.
Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby (będącej zarazem Prezesem Zarządu) i jest powoływany
na czas nie oznaczony przez Fundatora.
§ 15.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
§ 16.
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz
wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,
§ 17.
1. Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w ramach stosunku organizacyjnego jest wynagradzany.
Miesięczne wynagrodzenie bazowe określi fundator. Oprócz wynagrodzenia podstawowego dla
Prezesa Zarządu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizowanego projektu
wynikającego z zadań Fundacji, którego wielkość także określi fundator.
§ 18.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji
§ 19.
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów
statutowych.
2. Przedmiot działalności gospodarczej określa Zarząd Fundacji. Działalność gospodarcza może w
szczególności obejmować:
a. wydawanie książek – 58.11.Z,
b. wydawanie gazet – 58.13.Z,
c. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników –
78.10.Z,
d. Działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z,
e. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z,
f. Działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,
g. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
86.90.E,
h. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z,
i. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z,
j. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z,
h. oraz działalności sklasyfikowane pod następującymi kodami pkd:
. 45.11.Z
. 45.31.Z
. 45.32.Z
. 45.40.Z
. 46.11.Z
. 46.12.Z
. 46.13.Z
. 46.14.Z
. 46.15.Z
. 46.16.Z
. 46.17.Z
. 46.18.Z
. 46.19.Z
. 46.21.Z
. 47.23.Z
. 46.31.Z
. 46.32.Z
. 46.33.Z
. 46.34.B
. 47.24.Z
. 46.36.Z
. 46.37.Z
. 46.38.Z
. 46.39.Z
. 46.41.Z
. 46.42.Z
. 46.43.Z
. 46.44.Z
. 46.45.Z
. 46.46.Z
. 46.47.Z
. 46.48.Z
. 46.49.Z
. 46.51.Z
. 46.52.Z
. 46.61.Z
. 46.62.Z
. 46.63.Z
. 46.64.Z
. 46.65.Z
. 46.66.Z
. 46.69.Z
. 46.71.Z
. 46.72.Z
. 46.73.Z
. 46.74.Z
. 46.75.Z
. 46.76.Z
. 46.77.Z
. 47.25.Z
. 46.90.Z
. 47.11.Z
. 47.19.Z
. 47.21.Z
. 47.22.Z
. 47.26.Z
. 47.29.Z
. 47.30.Z
. 47.41.Z
. 47.42.Z
. 47.43.Z
. 47.51.Z
. 47.52.Z
. 47.53.Z
. 47.54.Z
. 47.59.Z
. 47.61.Z
. 47.62.Z
. 47.63.Z
. 47.64.Z
. 47.65.Z
. 47.71.Z
. 47.72.Z
. 47.73.Z
. 47.74.Z
. 47.75.Z
. 47.76.Z
. 47.77.Z
. 47.78.Z
. 47.79.Z
. 47.81.Z
. 47.82.Z
. 47.89.Z
. 47.91.Z
. 47.99.Z
. 55.20.Z
. 55.30.Z
. 55.90.Z
. 56.10.A
. 56.10.B
. 56.21.Z
. 56.29.Z
. 56.30.Z
. 58.12.Z
. 58.14.Z
. 58.19.Z
. 58.21.Z
. 58.29.Z
. 59.11.Z
. 59.12.Z
. 59.13.Z
. 59.14.Z
. 59.20.Z
. 60.10.Z
. 60.20.Z
. 63.11.Z
. 63.12.Z
. 63.91.Z
. 63.99.Z
. 64.19.Z
. 68.20.Z
. 68.31.Z
. 68.32.Z
. 69.10.Z
. 70.21.Z
. 70.22.Z
. 73.11.Z
. 73.12.A
. 73.12.B
. 73.12.C
. 73.12.D
. 73.20.Z
. 74.20.Z
. 74.90.Z
. 77.40.Z
. 81.29.Z
. 81.10.Z
. 81.21.Z
. 81.22.Z
. 81.30.Z
. 82.11.Z
. 82.19.Z
. 82.30.Z
. 82.91.Z
. 82.92.Z
. 82.99.Z
. 98.20.Z
. 86.90.D
. 87.10.Z
. 87.20.Z
. 87.30.Z
. 88.91.Z
. 88.99.Z
. 90.02.Z
. 90.03.Z
. 90.04.Z
. 91.03.Z
. 93.19.Z
. 93.21.Z
. 93.29.Z
. 94.11.Z
. 94.12.Z
. 94.20.Z
. 94.91.Z
. 94.92.Z
. 94.99.Z
. 96.04.Z
. 96.09.Z
. 97.00.Z
§ 19a
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot ekonomii społecznej.
2. Fundacja działa jako podmiot wyodrębniony pod względem organizacyjnym i
rachunkowym.
3. W przypadku zatrudnienia przez Fundację co najmniej 3 osób, 50% z nich stanowić będą
osoby bezrobotne lub osoby z niepełnosprawnościami lub osoby, o których mowa w art. 1
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
4. Fundacja realizuje swoje działanie w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa.
5. Fundacja nie dystrybuuje nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub
pracowników, ale przeznacza ją na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitału
niepodzielnego oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na
działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której
działa.
6. Fundacja posiada demokratyczną strukturę zarządzania opartą na współzarządzaniu.
7. Wynagrodzenia kadry zarządzającej jest ograniczone limitami tj. nie przekracza wartości,
o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 20.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
§ 21.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Prezes Zarządu.
Rozdział VII
Postanowienia Końcowe
§ 22.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 23.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 24.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Prezes Zarządu w drodze uchwały podjętej po
zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 25.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 26.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu.
§ 27.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy
o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
§ 28.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.