Statut Fundacji
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Fundacja pod nazwą Fundacja Pomoc Patrioty z siedzibą w Olsztynie zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Mariusza Kowalskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie dnia 08. 06. 2017 r., repertorium A numer 5620/2017 prowadzonej przez Notariusza Annę Zając i Jacka Zając.

§ 2.
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4.
Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.

§ 5.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.
Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 7.
Celami Fundacji są:
1. Działalność charytatywna oraz działalność związana z rozwojem świadomości społeczno-narodowej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
2. Promocja idei pomocy społecznej oraz wspierania rodzin i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3. Rozwijanie postawy patriotycznej poprzez promocję działań charytatywnych i humanitarnych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
4. Aktywizacja i wspieranie samorządów dla lepszego i efektywniejszego oraz bardziej zdynamizowanego rozwoju działalności charytatywnej i humanitarnej a także działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
5. Organizowanie Ośrodków Wsparcia i prowadzenie Biur Poradnictwa dla osób potrzebujących i bezdomnych oraz tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
6. Promocja i organizacja wolontariatu
7. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ogólna działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie ludzi poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, współpracy i organizowania się,
9. Tworzenie przestrzeni edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych w szczególności dla dzieci i młodzieży z rodzin wieloproblemowych,
10. Aktywizacja zawodowa i wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, promocja zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11. Pomoc dla repatriantów, Polonii i Polakom będących zagranicą
12. Wspieranie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
13. Promowanie solidaryzmu narodowego które wyraża się poprzez zaangażowanie osobiste, zawodowe i społeczne w realizacji obowiązków wobec własnego narodu
14. Pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym
15. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą
16. Pomoc kombatantom i osobom represjonowanym
17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, patriotyczna, oświatowa, kulturalna w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji.
18.Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej
19.Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

§ 8.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Utworzenie Ośrodków Wsparcia i tworzenie Biur Poradnictwa dla osób potrzebujących i bezdomnych oraz Polowych Kuchni Wydawania Posiłków
2. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej oraz do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
3. Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań społecznych,
5. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
6. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Fundacji przez inne osoby i podmioty,
7. Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
8. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
9. Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
10. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
11. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych,
12. Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,
14. Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Fundacji,
15. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Fundację kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
16. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji,
17. Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii promocyjnych
18. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
19. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
20. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
21. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
22. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, sprzedawanie cegiełek, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
23. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9.
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów (w tym w formie pieniężnej i rzeczowej);
b. dotacji i subwencji osób prawnych i środków publicznych;
c. zbiórek publicznych, kampanii, akcji charytatywnych;
d. sponsoringu; nawiązek sądowych;
e. dochodów z majątku fundacji;
f. odsetek bankowych;
g. kredytów, pożyczek.

§ 12.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 13.
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 14.
Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby (będącej zarazem Prezesem Zarządu) i jest powoływany na czas nie oznaczony przez Fundatora.

§ 15.
Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach

§ 16.
Zarząd w szczególności:
1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
2. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
4. tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
5. prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia,

§ 17.
1. Prezes Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w ramach stosunku organizacyjnego jest wynagradzany. Miesięczne wynagrodzenie bazowe określi fundator. Oprócz wynagrodzenia podstawowego dla Prezesa Zarządu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizowanego projektu wynikającego z zadań Fundacji, którego wielkość także określi fundator.

§ 18.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.

Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 19.
Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej w kraju i za granicą

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 20.
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.

§ 21.
Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Prezes Zarządu.

Rozdział VII
Postanowienia Końcowe

§ 22.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 23.
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.

§ 24.
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Prezes Zarządu w drodze uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

§ 25.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu.

§ 27.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§ 28.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.